Títol Expedient de Segregació 1978-79
Data d’entrada Dijous 24 de desembre de 2020
Font Ajuntament de les Alqueries
Edició (materials i textos de la publicació) Nelo Vilar i Laura Yustas (Etnopèdia)
Document complet

Si hi ha un document literalment fundacional del municipi de les Alqueries és l’Expedient de Segregació de les Alqueries de Vila-real de 1978-79. Ja havíem publicat els Documents sobre els Expedients de Segregació de 1930 i 1948, que inclouen textos preciosos i molt vius, però el que presentem ací és especialment important.

Sobre el procés de Segregació, este Expedient és només una part, la que va recollir la Subdelegació del Govern de Castelló, que és precisament qui, per la commemoració del 25 aniversari de la Segregació, va lliurar una còpia a l’Ajuntament de les Alqueries; és esta còpia la que hem digitalitzat per a fer-la accessible ací.

L’Expedient és un volum de prop de 700 pàgines fotocopiat i enquadernat. Nosaltres hem fotografiat i editat cada pàgina i les hem reorganitzat cronològicament per a donar-li sentit. En algunes ocasions les fotocòpies no tenen molta qualitat, però fins que puguem accedir als documents originals ens permetrà consultar tot el contingut.

Com es veurà en els documents, només hem llevat les pàgines que oferien dades personals: les signatures i DNIs de més de mil persones que van recolzar el procés i van reconèixer els seus representants, i les dades personals de finques dins del territori que es reclamava com a terme municipal de les Alqueries. La gent interessada trobarà esta informació en l’Expedient de Segregació de l’Ajuntament de les Alqueries o en l’original de la Subdelegació del Govern.

A continuació desglossem l’Expedient explicant cada secció. Fent clic sobre l’enllaç es pot accedir al document en format PDF.

Portada i dedicatòria:

Con el reconocimiento del Gobierno de España a los hombres y mujeres de Alqueries y a su Ayuntamiento, por su afán permanente en la construcción de un futuro colectivo de progreso y libertad.

En conmemoración del 25 aniversario de su constitución como municipio y siendo su alcaldesa Consuelo Sanz.

Suerte y prosperidad para la gente de Alqueries.

Signatura

Antonio M. Lorenzo Górriz
Subdelegado del Gobierno en Castellón
25 de junio de 2010

Document nº 1. Plec de signatures recollides el 29-6-1978; el document està datat en 11-7-1978 i té registre d’entrada a l’ajuntament de Vila-real el 26-2-1979.

 • Pliego de firmas solicitando la segregación de la barriada denominada “Alquerías del Niño Perdido” del municipio de Villarreal de los Infantes y relación de vecinos de la mencionada barriada que figuran en el Padrón de habitantes del municipio de Villarreal de los Infantes en 31 de diciembre de 1977.

Document nº 2. Memòria expressiva, amb data de redacció del 24-2-1979 i registre d’entrada 26-2-1979.

 • Memoria expresiva de las razones que justifican la segregación de las “Alquerías del Niño Perdido” del término municipal de Villarreal de los Infantes.

Plànols signats per l’enginyer agrònom Salvador Vicent Molés, corresponents a la “Zona de estudio”, “Plano de situación”, “Distribución catastral” (que està absent) i Document nº 3, titulat:

 • Propuesta de delimitación de los términos municipales resultantes de la segregación de la barriada de ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO DE VILLARREAL DE LOS INFANTES.

-Document nº 4. Justificació de no perjudici als acreedors, redactada el 12-6-1978.

 • Memoria justificativa de que la segregación del denominado Caserío de Alquerías del Niño Perdido no mermaría la solvencia del ayuntamiento de Villarreal de los Infantes y de que no causaría, en consecuencia, perjuicio alguno a los posibles acreedores de dicho municipio.

-Document nº 5. Informe demostratiu que els dos municipis estaran dotats per a complir amb els seus fins (registre d’entrada 26-2-1979):

 • Informe demostrativo de que tras la segregación del denominado Caserío de las Alquerías del Niño Perdido, los dos municipios resultantes estarían dotados de los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines.

-Certificat padró 13-5-1978 (reg. Entrada 26-2-1979) falten 10 pàgines (47 á 56).

 • Certificación de los vecinos existentes en la Barriada de Alquerías del Niño Perdido, que figuran en el Patrón de Habitantes del Municipio de Villarreal de los Infantes, en 31 de diciembre de 1977, solicitado por don Francisco Lloréns Martí, al solo efecto de iniciación de trámites para constitución de municipio independiente. 13-5-1978.

-Instància en què es proposa a José Manuel Molés Meneu per a completar la llista de regidors de la futura Corporació Municipal de les Alqueries. Signat pel total dels representants legals del veïnat de les Alqueries. 23-3-1979.

Certificación de que las personas que suscriben la solicitud de segregación (…) figuran como vecinos en el Padrón de Habitantes el día de la fecha (…) excepto los casos siguientes, cuyas circunstancias se hacen constar. 26-4-1979.

Certificat del número d’electors, d’habitants i de veïns de Vila-real i les Alqueries. 26-4-1979.

Certificat de l’inventari dels “bienes muebles e inmuebles con las calificaciones jurídicas que se señalan, los cuales se hallan ubicados en el núcleo de población de Alquerías…”. 30-4-1979.

Projecte de divisió de béns. 23-5-1979.

 • Instància presentació del “Proyecto de división de bienes, aprovechamientos, usos públicos, créditos y demás derechos y obligaciones, etc.”. 28-5-1979.
 • Proyecto de división de bienes, aprovechamientos, usos públicos, créditos y demás derechos y obligaciones, con expresión de las bases que se proponen para resolver, en su caso, cualquier duda o cuestión sobre dicha división.
  • Anejo 1. Inventari municipal
  • Anejo 2. Projecte de divisió
  • Anejo 3. Inventari resultant a Vila-real [en esta part del document es repeteix la informació de l’Anejo 1 amb variacions que no arribem a comprendre]
  • Anejo 4. Relació de bases per dirimir diferències.

Memòria tenència de terres, redactada per Salvador Vicent Molés a petició de la Coordinadora de Segregació de les Alqueries. Visada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de València en 24-2-1979 (reg. entrada 26-2-1979).

 • Estudio del régimen de tenencia de tierras en el tercio sur del término municipal de Villarreal de los Infantes.

Anexos. Distribució de parcel·les per propietaris y per municipis, amb segell de l’Oficina del Cadastre.

 • Anejo nº 1. Distribución parcelaria por polígonos, según superficie y propietarios.
 • Anejo nº 2. Cuadros de distribución de la propiedad por poblaciones.
 • Anejo nº 3. Gráficos de distribución de las parcelas según su superficie.
 • Anejo nº 4. Distribución parcelaria por polígonos, según municipios.

Fallo Tribunal Suprem 15-6-1984. L’Associació de Veïns de les Alqueries va interposar un recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Suprem contra l’acord del Consell de Ministres en què es denegava la segregació de les Alqueries. En este document el Tribunal Suprem anula la decisió del Consell de Ministres i permet reactivar el procediment.

“Protocolo de actuaciones de separación territorial”. Després de dotze anys de la segregació de les Alqueries, es negocien protocols per a la separació patrimonial i l’assignació de deutes i càrregues, adoptant el criteri de la territorialitat, etc.

 • Aprovat en plenari a l’Ajuntament de les Alqueries. 21-02-1997.
 • Aprovat en plenari a l’Ajuntament de Vila-real. 4-3-1997.
0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *