Títol La societat de regs del “Motor del Niño”
Informant Vicente Nebot Melchor, president de la Societat de Regs del Niño Perdido
Temàtiques Agricultura, associacionisme, documents, treball, pous de reg
Edició (materials i textos de la publicació) Laura Yustas i Nelo Vilar (Etnopèdia)
Data de publicació Dimarts 5 de setembre de 2023

El president de la Societat de regs del Pou del Niño Perdido, Vicent Nebot, el Salao, ens ha donat accés a tota la documentació de l’entitat. L’hem consultat detalladament i hem digitalitzat els documents que pensem que poden resultar interessant per entendre una institució fonamental per a l’economia de les Alqueries.

A lesAlqueriespèdia ja ens vam fer càrrec dels pous del reg al Pla Redó, vint pous recentment restaurats amb molt bon gust i construïts entre 1900 i 1913. En aquella publicació introduírem els anomenats “pous de sequera”, que actualment gestiona (amb excepcions, com vorem) la Comunitat de Regants de Vila-real. Estos eren els que s’utilitzaven per reforçar l’aigua del riu Millars quan per alguna sequera faltava aigua per a l’horta.

Els pous de sequera són posteriors als del Pla Redó (1931-1932), i van deixar d’utilitzar-se per l’absència de grans sequeres que minvaren el cabdal del riu, en concret gràcies a la construcció de l’embassament del Sitjar en 1963. Vicent Molés (“Vicent de la Creueta”) ens contava que els anys 70, durant una sequera forta, els van tornar a posar en marxa amb grups electrògens (la majoria no estan connectats a la xarxa elèctrica) per poder regar.

Estos pous són el de Bellaguarda, La Protectora del Mijares, Niño Perdido, El Pont de la Vez, El Palmeral, Suplemento del Mijares i La Primitiva de Cap de Terme.

En esta publicació utilitzem la documentació facilitada per Vicent Nebot per esbossar una “història” de la Societat de regs Niño Perdido i del seu pou, conegut popularment com “el Motor del Niño”. Com sempre, la història dels detalls dona moltes pistes de la vida social i econòmica al nostre poble.

A continuació trobareu els documents en format PDF, amb els comentaris respectius i sovint fragments transcrits.

Contingut

Actes Societat de Regs Niño Perdido: 1949-1970

Clic per obrir el document en PDF.

Vam estar amb el president de la Societat de regs del Pou del Niño Perdido, Vicent Nebot, revisant i fent còpies del Llibre d’Actes de la Societat, que s’inicia el dimarts 31 de maig de 1949 en reprendre l’activitat de manera formal —després de la pausa causada per la guerra i la destrucció de tota la documentació de l’entitat.

Les actes donen fe de la vida de la Societat de Regs des de 1949, durant els anys de més demanda d’aigua del Motor del Niño i fins a la seua decadència, quan va deixar de ser necessari. Hem fet còpia dels primers vint anys d’activitat de la Societat, que es pot consultar ací en format PDF, i hem transcrit i extractat aquells moments en què ens ha paregut que hi havia novetats rellevants per entendre els anys d’ascens i crisi en l’ús del motor i en la vida social de la seua Societat.

Per resumir el contingut de les actes, cal saber que, excepte la primera Junta General ordinària, celebrada dimarts 17 de maig de 1949, totes les juntes, directives o generals, es celebraven en diumenge, per a que pogueren acudir els llauradors locals i els molts forasters que s’havien de desplaçar. Es reunien al mateix Motor del Niño, a les 11 del matí.

Els primers anys hi ha molta demanda d’aigua. El bon funcionament de la Societat fa que inclús s’acorde en Junta general ordinària del 7 de juny de 1953, que, “vista la protección que la Virgen del Niño Perdido ha dado a esta Sociedad, se entregue de los fondos de la misma un donativo de dosmil pesetas, ayuda al nuevo templo que se le està construyendo”.

En 1950 s’acorda la construcció d’una casa adjunta al Motor per allotjar una família que faça a més el paper de guarda de la instal·lació. En el temps que es recull ací es succeeixen fins a tres famílies diferents.

El preu de l’aigua augmenta també ràpidament, en consonància amb una economia que es recupera acceleradament de la postguerra:

 DATA SOCIS NO SOCIS
1949 20 pts/hora d’aigua
Març 1951 30 45
Octubre 1954 39 60
Octubre 1955 48 72
Maig 1957 60 90
Maig 1958 81 120
Juliol 1961 99 135

Al llarg dels anys 60 la demanda cau. En octubre de 1962 es rega 396 hores 45 minuts, que és una xifra molt baixeta. I en 1963 s’acaben les obres de l’embassament del Sitjar, en terme Onda, que aporta aigua suficient i a millor preu, i es deixa de regar quasi completament. La gent deixa d’acudir a les juntes, fins i tot per a renovar la directiva, i a més cal plantejar-se la conservació d’una maquinària valuosa que estava parada la major part de l’any.

En l’actualitat la Societat de Regs del Niño és una entitat abandonada en la pràctica. Van fracassar els intents de que se’n fera càrrec la Comunitat de Regants de Vila-real (tal com explicava Vicent Nebot en l’entrevista esmentada i com voreu més avall), i ara espera una ajuda per despatxar el motor, amb el seu caudal d’aigua, i la seua casa.

ACTAS [transcripció parcial]

Diligencia: Para hacer constar que en esta fecha se habilita, reintegra y relía el libro de Actas de la Sociedad de riegos el Pozo del Niño Perdido que consta de 100 folios.

Castellón [dimarts] 17 MAY 1949

Junta General Ordinaria [dimarts] 31 de Mayo de 1949

En las Alquerías del Niño Perdido (Villarreal) a treinta y uno de Mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, se reunieron en Junta General Ordinaria los señores socios de la Sociedad de riego “Pozo Niño Perdido” y bajo la presidencia de Don Antonio Vilar. Siendo las diez horas de dicho día el Presidente dio por abierta la sesión leyéndose seguidamente la acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad.

A continuación el Secretario dio cuenta a los presentes de que había recibido algunas reclamaciones de los socios regantes en las filas Regenta y Portell en el sentido de que a causa de que se había levantado el muro de contención que hay para la toma de agua en la fila Portell, el agua del motor al tener que dar servicio a estas filas se encontraría con un mayor desnivel a salvar y por lo tanto un mayor caudal a embalsar, sobre este asunto se acuerda se levante la compuerta y que el caudal de agua que se embalse en perjuicio de las filas Portell y Regenta y en beneficio de la fila del Niño que el Seguidor lo tenga en cuenta.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó seguidamente la sesión de la que yo Secretario con el visto bueno del Sr. Presidente certifico.

Vto Bno

El Presidente

Antonio Vilar

Junta Directiva [diumenge] 23 Octubre 1949.

Junta General Ordinaria [diumenge] 30 Octubre 1949.

En las Alquerías del Niño Perdido (Villarreal) a treinta de Octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, reunidos en Junta general Ordinaria los señores socios de la Sociedad de Riego Pozo Niño Perdido y en el local social de la misma. Siendo las diez horas de dicho día el Presidente dio por abierta la sesión leyendo seguidamente el acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad.

El Presidente informa a los presentes de la marcha y situación económica de la misma la cual merece la aprobación.

El Presidente concede la palabra y no habiendo quien hiciera uso de la misma levanta la sesión de la que yo Secretario con el visto bueno del Sr. Presidente certifico.

Junta General Ordinaria [diumenge] 28 de Mayo de 1950.

…Seguidamente el Presidente dio cuenta de que iba a tratarse el asunto del ingreso socios nuevas tierras, y tras algunas deliberaciones sobre este particular se acordó que en Secretaría se tomaran nota de todos aquellos que quisieran ingresar nuevas tierras y que en la próxima Junta General figure en el orden del día.

Junta Directiva [diumenge] 22 de Octubre de 1950

Junta General Ordinaria [diumenge] 29 de Octubre de 1950

…Acto seguido se procede a tratar el asunto que figura en cuarto lugar en la convocatoria, relativo al ingreso socios nuevas tierras, tras breves discusiones y visto que el Sr. D. Bautista Ríos manifiesta que dentro de breves años no habrá que recurrir a los motores para el riego de estas fincas, pues por mal resultado que den los pantanos en construcción habrá agua más que suficiente para los actuales regadíos. Se acuerda readmita el ingreso de hasta doscientas hanegadas y en las siguientes condiciones, se admitirán con prioridad el ingreso de aquellas tierras cuyos dueños ya son socios de la misma y fijando la fecha para estos hasta la próxima Junta General del mes de Mayo próximo, en cuya fecha se aprobarán la forma de pagar las cuatrocientas pesetas por hanegada que se acuerda.

El Sr. D. Bautista Sanchís pide la palabra y manifiesta que si se le permite el ingreso socio de su finca denominada la Miña [¿?] se compromete a sufragar los gastos que origine la construcción de las obras que sean necesarias hacer para poder llevar las aguas del motor a dicha finca, por unanimidad se acuerda se admita en ingreso socio esta finca.

Se pasa seguidamente a ruegos y preguntas pidiendo la palabra el Sr. Bautista Sanchis, quien manifiesta que ya que la situación económica de la Sociedad lo permite, y ante la falta de viviendas, se construya una junto al motor que al mismo tiempo que sea una vigilancia para el motor sirva para albergar una familia, esta sugerencia del Sr. Sanchis es aceptada por unanimidad, acordándose se pida presupuesto y se efectúe dicha obra.

Junta General Ordinaria [dimarts] 27 Marzo de 1951

…El Presidente manifiesta que al quedar aprobada el acta de la sesión anterior queda autorizado el ingreso socios hasta un total de doscientas hanegadas y al precio de cuatrocientas pesetas y que visto que los que lo han solicitado desde la anterior Junta General hasta la presente entre socios y no socios están por los ciento cincuenta hanegadas, se podrá complacer tanto a unos como a otros y que entre los presentes debe de buscarse la forma de hacer efectivo el importe de cuatrocientas pesetas por hanegada.

Tras breves discusiones se acuerda invitar por papeleta a todos aquellos que tienen solicitado el ingreso, para que puedan hacer efectivo tanto estos como todos aquellos que lo deseen el cincuenta por ciento de la tierra que deseen ingresar o sea doscientas pesetas por hanegada y dando de plazo los cuatro domingos del mes de Junio en Secretaría calle Mártires Católicos Burrianenses trece en Burriana y durante las horas de una a nueve de la mañana, pasado dicho plazo se entenderá que aquellos que no se han presentado no les interesa ingresar socios, el restante cincuenta por ciento se pagará en dos dividendos de cien pesetas cada uno y que se cobrarán a domicilio el primero hasta final del presente año y el segundo hasta la Junta General del próximo mes de mayo.

El Sr. D. Vicente Capella, manifiesta que dad la oportunidad que todos los regantes de esta zona tienen para entrar socios todas sus tierras, ruega se apruebe no tengan prioridad en el riego como hasta ahora lo disfrutaban, por unanimidad se acuerda sea anulado este privilegio.

Visto que según manifiesta el Secretario el precio de veinte pesetas no cubre los gastos generales del motor y de que no serán tantas las tierras de no socios que se rieguen al precio fijado para los no socios, por ingresar socios la mayoría de los habituales regantes, en vista de ello se acuerda que el precio del agua sea el de treinta pesetas hora para los socios y se deje para los no socios el precio de cuarenta y cinco pesetas.

Junta General Ordinaria 28 Octubre 1952

…No habiéndose cubierto el cupo de las doscientas hanegadas de ingresos nuevos socios y teniendo solicitado su ingreso D. Eduardo Salinas de su finca de veintiuna hanegada, el Presidente cree que si los presentes lo aprueban, que aunque está fuera de zona, pero que como en todo momento se le puede dar agua como si lo estuviera, que debía admitirse su ingreso, por unanimidad se acuerda el ingreso socio esta finca, acordándose también se sigan admitiendo socios en la zona hasta las doscientas hanegadas.

También se acuerda que un mecánico revise la bancada y se arregle lo que el mismo indique que hace falta.

Junta Directiva 18 Mayo 1952

Junta General Ordinaria 25 Mayo 1952

…da cuenta el Secretario de la tierra ingresada socios y por unanimidad se acuerda no se admita más tierra para ingreso socio.

Visto que entre el papel pendiente de cobra figuran morosos unos recibos de la tierra ingresada, se acuerda se les comunique a los mismos, dándoles un plazo de un mes para que hagan efectivo dicho importe, para evitar que pasado dicho se tomasen medidas que les puedan perjudicar.

Junta Directiva 19 Octubre de 1952

…El Sr. D. Bautista Ríos, indica que ya que es uno de los cesantes en la Directiva, vería con muy buenos ojos se le relevase del cargo, a lo que los presentes indican que todos están en el mismo caso, pero que este asunto ya se tratará en la próxima Junta General.

Junta General Ordinaria 26 Octubre 1952

…El Presidente da cuenta de que se le había rogado por el socio Bautista Molés, si podía ingresar socio una hanegada de tierra que había comprado, comunicándole que visto que dicho plazo, se le comunicó que esto tenía que decidirse en la Junta General que aceptaría o rechazaría dicha demanda, puesto en discusión este asunto entre los presentes se acuerda su ingreso la hanegada de tierra solicitada por el Sr. Molés.

Junta General Ordinaria 7 Junio 1953

…Vista la petición formulada de entrar nuevos socios se acuerda se dé definitivamente cerrada dicha inscripción y por ello se acuerda el que de haber peticiones de riego dentro de la zona de no socios sean atendidas estas antes que las de fuera.

Por unanimidad se acuerda se efectúe una visita a la instalación de bombas un mecánico y si el mismo cree se precisa se lleve a efecto un reajuste en la misma, así mismo se acuerda que visto el estado en que se encuentra el pilar que sostiene la viga transversal para la elevación de las piezas del pozo, que lo más pronto posible se arregle dicho pilar ensanchándolo y reforzándolo.

También se acuerda que visto la protección que la Virgen del Niño Perdido ha dado a esta Sociedad, se entregue de los fondos de la misma un donativo de dos mil pesetas, ayuda al nuevo templo que se le está construyendo.

Junta Directiva 18 Octubre 1954

…el Presidente indica que para igualar el precio de riego para los no socios con los otros motores era conveniente que el importe hora sea el de 60 pesetas y aumentar también el de los socios a treinta y nueve ya que así y todo apenas se cubren los gastos generales, por unanimidad se acuerdan dichos precios.

Junta General Ordinaria 25 Octubre 1953

…el Secretario da cuenta de que por la Directiva se habían acordado los siguientes precios al agua que sirva el Motor socios treinta y nueve pesetas hora de servicio, no socios sesenta pesetas hora de servicio lo cual merece la aprobación con la salvedad de que caso que se tuviera que juntar aguas y se tuviese que hacer algún desembolso al Sindicato de Riegos que el mismo corra a cargo de la Sociedad, así como que aquellos socios que pidan el agua con veintecuatro horas de anticipación antes de terminar un turno, sean preferidos a los no socios que con anterioridad la tengan pedida.

También se acuerda por unanimidad que se efectúe un reajuste y reparación de motor cuanto antes mejor.

Se trata nuevamente el asunto de la tubería y se acuerda que este asunto deje de tratarse durante tres años y entonces ya veremos la opinión general y marcha del pantano.

Vista la queja que presenta el socio D. Evaristo Monserrat el cual indica que con el agua que figura en el recibo que se le ha extendido se han regado los campos de José Bor y Vte. Romero, en vista de lo cual se acuerda se desglose dicho recibo haciendo tres y proporcional a la tierra que cada socio ha regado.

Junta Directiva 23 Mayo 1954

…el Presidente informa a los presentes de que siguiendo el acuerdo de la Junta General última celebrada se había efectuado una reparación en el motor y instalación, cuyo coste se había efectuado con el importe de lo recaudado por el ingreso de nuevas tierras anteriormente.

Indica el Presidente de que el precio de riego de la pasada campaña no llega a cubrir los gastos generales y por lo tanto propone que para el presente año sigan los siguientes precios:

Socios treinta y nueve pesetas hora
No Socios sesenta pesetas hora

Lo cual merece la aprobación general.

Junta General Ordinaria 30 Mayo 1954

Junta General Ordinaria 31 Octubre 1954

Junta Directiva 20 Mayo 1955

…El Secretario da cuenta del riego efectuado por el Motor de dicha sociedad, recaudación efectuada, así como existencia de fondos en caja y existencias de carburante, todo lo cual mereció la aprobación.

Junta General Ordinaria 20 Mayo 1955

…En ruegos y preguntas hacen uso de la palabra varios socios interesando una vez más la construcción de la tubería a lo largo de la acequia Mayor, al no llegar a un acuerdo definitivo, se acuerda figure en el orden del día de la próxima convocatoria y una vez en conocimiento de todos los socios si la mayoría lo aprueba que se efectúen dichas obras.

Se acuerda también el que aprovechando que están las aguas bajas, se limpie el pozo.

Junta General Ordinaria 16 Octubre 1955

…SE pone en discusión el asunto de construcción de la tubería a lo largo de la acequia Mayor, que figura en la convocatoria y tras algunas discusiones se acuerda que por el momento no se efectúen dichas obras.

El Secretario informa que los precios a que actualmente se está regando no cubren los gastos generales del motor y se acuerda que a partir de esta Junta rijan los siguientes, Socios cuarenta y ocho pesetas hora de riego y no socios setenta y dos.

Junta Directiva 14 Octubre de 1956

…El Secretario (…) da cuenta a la Directiva de la situación económica en el presente año mil novecientos cincuenta y seis, el cual es tan poco que no llega a cubrir los gastos, pues los gastos hay algunos que son fijos, como Secretaría, contribución, limpieza del motor, etc., los cuales en una campaña como la presente se elevan mucho, pero como ello es inevitable tiene que esperarse que así suceda, pero como esto redunda en general en beneficio de los socios que no han precisado de agua.

Junta Directiva 20 Octubre 1956

…El Presidente dio cuenta de que el único motivo de la reunión es dar cuenta de que el maquinista de la sociedad Pablo Vilar, deja la casa en que vivía anexa al Motor y propiedad de esta Sociedad y si creen oportuno que se coloque otra familia sin pagar merced alguna, ya que con este fin se construyó dicha vivienda, al mismo tiempo que sirve de guardián del Motor.

SE acuerda que por parte de la Directiva es conforme pero que no obstante se proponga a la Junta General por si algún socio se creyera con prioridad para ocupar la misma.

Junta General Ordinaria 21 Octubre 1956

…El Presidente dio cuenta de que el Sr. Vilar ha dejado de ocupar la vivienda anexa al Motor y que caso de que interese colocar alguien en la misma se lo había solicitado Jaime Molés Gil.

Como dicha vivienda se construyó con el fin de dar albergue en una familia y que al mismo tiempo esté más vigilado el motor, se acuerda que visto que los informes del Sr. Molés son buenos, que se le autoriza a ocupar dicha vivienda con carácter de precarista y que se le extienda un documento en este sentido.

Junta General Ordinaria 26 Mayo 1957

…El Presidente da cuenta de la elevación del precio del carburante, trabajos y demás, y que el precio actual del agua no cubre las necesidades de la Sociedad.

En vista de ello se acuerda que para la presente Campaña el precio de riego sea sesenta pesetas hora socios y noventa pesetas para los no socios.

Junta General Ordinaria 27 Octubre 1957

…En ruegos y preguntas se hace la mención por algunos socios de que se había hecho una carretera vecinal y que los terrenos que ocupaba la misma, si odían ceder el derecho de riego a otras tierras, el Sr. Ríos indica que por ser esta sociedad una agrupación de tierras los socios y no ser acciones transferibles que no cree se debe autorizar dicho cambio, pues sería sentar precedente para futuros cambios de transferencia de tierras, no obstante y en vista de la insistencia de algunos socios se acuerda figure en el orden del día de la próxima Junta General.

Junta General Ordinaria 25 Mayo 1958

…Pasa a tratarse el tercer punto de la convocatoria que indica autorizar la permuta de tierra socios por no socios, el Sr. Presidente manifiesta que él es de la opinión de que se mantenga el criterio sostenido hasta la fecha de no permitir la permuta de los derechos de riego de más tierras a otras y tras de manifestarse algunos socios en pro y en contra, se acuerda de que si aquellos socios cuya tierra han cedido para la construcción de la carretera vecinal quieren darse de baja de la tierra que no tienen que regar, que la Sociedad les pague a razón de cuatrocientas pesetas hanegada.

En ruegos y preguntas el Sr. Presidente da cuenta de que el precio de riego no cubre los gastos generales y indica al Secretario que indique el precio que según él mismo cubriría dichos gastos, se aprueba que el precio sea el de ochenta y una pesetas hora de riego para los socios  de ciento veinte para los no socios.

Junta Directiva 13 de Julio de 1958

,,,Se acuerda dar cuenta el maquinista de que vea de terminar el gas-oil existente en la cisterna y que se efectúe la limpieza de la misma.

Junta General Ordinaria 26 Octubre 1958

…El Sr. Ros indica que debido a la situación de encontrarse el Sr. Capella, vice-Presidente de esta sociedad enfermo y de la dimisión presentada por el Sr. Presidente Don Antonio Vilar, cree lo más conveniente que para primeros de año se efectúe Junta General Extraordinaria y en la misma se nombre nueva Junta Directiva, ya que es deseo del Secretario se le busque sustituto para el próximo año, ya que no lo podrá seguir atendiendo.

Junta General Extraordinaria 6 Enero 1959

…Seguidamente se da cuenta de la situación económica de la Sociedad que es la siguiente:

En efectivo en caja                          14.856’49
Papel pendiente de cobro           3.163’80
Existencias de carburante            11.850

Siendo el saldo real por estos tres conceptos el de veintinueve mil ochocientos setenta pesetas con veintinueve céntimos, todo lo cual mereció la aprobación de los asistentes.7

Pasa a tratarse el tercer punto de la convocatoria, indicando el Sr. vicepresidente que presentada la dimisión del Sr. Presidente y del Secretario, que él mismo había buscado para ocupar este último cargo a Don José Vicente Ros Vicent, persona de todos conocida y que esperaba de los presentes indicasen si tenían algún reparo que oponer a este nombramiento, mereciendo la aprobación de los presentes por unanimidad.

El Sr. Don Manuel Capella Molés, indica se manifiesten para el nombramiento del cargo de Presidente, acordándose por unanimidad recaiga sobre él mismo y como vicepresidente se nombra a Don Vicente Nebot Miró, quedando constituida de la forma siguiente:

Presidente D. Manuel Capella Molés
Vice-Presidente D. Vicente Nebot Miró
Secretario Don José Vicente Ros Fuster
Vocales                Don Vte. Sanchis Ferrada
Don Ramón Enrique Domingo
Don Bautista Molés Vicent
Don Bautista Ros Vicent
Don Victoriano Gavara Muñoz
Don Antonio Ventura Ballester

Para el cargo de Depositario que lo venía desempeñando D. Bautista Ríos Granell, el cual también por voluntad propia cesa en dicho cargo se faculta al Presidente para que efectúe el nombramiento.

Se acuerda que cuando las peticiones de agua para un día sean menores de cuatro horas, se cobrará a los peticionarios además del importe del agua por hora, pagarán como extra el importe que cobren el Maquinista y el seguidor por hora.

Junta General Ordinaria 31 Mayo 1959

…Seguidamente se dio lectura de la situación económica de la Sociedad que es la siguiente:

En efectivo en Caja                         14.995’74
Papel pendiente de cobro           1.913’25
Existencias de carburante            11.850

Siendo el saldo real por estos tres conceptos de veintiocho mil setecientas cincuenta y ocho pesetas con noventa y nueve céntimos, todo lo cual mereció la aprobación de los asistentes.

A continuación el Sr. Presidente dio cuenta a la General que habiéndosele dado facultación en la Junta General Extraordinaria anterior par nombrar el cargo de Depositario, había designado para desempeñar el mismo a D. Ramón Molés Safont, persona de todos conocido y que le merecía la completa confianza; la General lo aprobó con muestras de gran satisfacción.

Seguidamente se manifestó que los fondos que hubiesen en la Sociedad se ingresarían en una libreta de ahorros de la Caja Rural de Crédito de Alquerías, cuyos reintegros los efectuará el Sr. Depositario y sólo en caso de no poder hacerlo éste, entonces los efectuará el Sr. Presidente, aprobándolo la General por unanimidad.

Junta General Ordinaria 25 Octubre de 1959

…A continuación se dio lectura a las cuentas del Ejercicio 1959 y a la situación económica de la Sociedad que es la siguiente:

Efectivo en Caja                               8.702’05
Existencias de carburante            15.498
Papel pendiente de cobro           1.260’75

Siendo el saldo real por estos tres conceptos de veinticinco mil cuatrocientas sesenta pts con ochenta céntimos, todo lo cual mereció la aprobación de los asistentes.

(…) Seguidament se acordó por unanimidad que en lo sucesivo y con el fin de evitar gastos tienen la Sociedad, se celebre sólo una Junta General al año, pero si hubiera motivos para celebrarse otra, en este caso se celebraría.

A continuación el Sr. Presidente presentó a la General a requerimiento del socio D. José Traver, si el recibo por colocar las portillas de riego a la finca del referido socio lo ha de pagar éste o la Sociedad, la General acordó que lo pague el Sr. Traver.

Acto seguido se dio cuenta de los socios morosos de pago de recibos, acordándose que si no liquidan durante la próxima semana sus recibos se les mande un aviso para que en breve se personen a pagar en evitación de perjuicios.

Junta Directiva 1º de Junio de 1960

…Seguidamente se trató del asunto de la vivienda adjunta al motor, por haber sido desalojada de D. Jaime Molés Gil. El Sr. Presidente manifestó que había solicitado el instalarse en ella D. Vicente Molés Gil, persona de todos conocida, la Junta entonces acordó por unanimidad que podía ocupar la vivienda ya que además son hijos de socio, por tanto a partir del día quince del corriente mes podían ya instalarse en dicha vivienda sin pagar mecer alguna y con carácter de precarista, acordándose también se le hiciera firmar un compromiso en el que se comprometa a desalojarla en cuanto sea requerido para ello.

Junta General Ordinaria 30 Octubre 1960

…A continuación se dio lectura al estado de las cuentas del ejercicio 1960 y a la situación económica de la Sociedad que es como sigue:

Efectivo en Caja                               7.151’23
Existencias de carburante            15.498

Siendo el saldo real por estos dos conceptos de veintidós mil seiscientas cuarenta y nueve pesetas con veintitrés céntimos, todo lo cual mereció la aprobación de los asistentes.

(…) A continuación se dio cuenta de que había venido un mecánico junto con el maquinista y seguidor para revisar el estado del motor, el mecánico dijo que sería conveniente que el año próximo si no tiene que funcionar el motor se deberían sacar las bombas del pozo con el fin de que no se estropeen las mismas.

Seguidamente se designó al maquinista para que se encargue de arreglar las viguetas del techo de la casa donde está instalado el motor que habían cedido un poco.

Junta Directiva 2 Julio 1961

…Acto seguido se trató del precio del agua y tras estudiar los incrementos en los gastos y demás detalles se acordó por unanimidad que el precio del agua sea por hora de noventa y nueve pesetas para los socios y de ciento treinta y cinco para los no socios.

Junta General Ordinaria 29 de Octubre de 1961

…A continuación se dio lectura a las cuentas del ejercicio 1961 y a la situación económica de la Sociedad que es la siguiente:

Efectivo en Caja                               30.254’05
Existencias en carburante            8.527’50
Papel pendiente de cobro           1.181’25

Siendo el saldo real por estos tres conceptos de treinta y nueve mil novecientos sesenta y dos pesetas con setenta y cinco céntimos. El servicio prestado por el motor durante la campaña 1961 ha sido de 396 horas 45 minutos por un importe de 47.325 pts.

Junta General Ordinaria 28 de Octubre 1962

…A continuación se dio lectura a las cuentas del ejercicio y a la situación económica de la Sociedad que es la siguiente:

Efectivo en Caja                               30.606’58
Existencias en carburante            8.495

Siendo el saldo real por estos dos conceptos de treinta y nueve mil ciento una pts. con cincuenta y ocho céntimos, mereciendo la aprobación de los asistentes.

(…) Seguidamente se acordó que las Juntas Generales se celebren en los primeros meses del año con el fin de cerrar el ejercicio económico en 31 de Diciembre en vez de hacerlo en Octubre como se venía haciendo.

A continuación se acordó informarse de si sería conveniente sacar las bombas limpiarlas y pintarla con el fin de que no se estropeen o si es mejor hacerlas funcionar algunas veces al año.

Junta General Ordinaria 1 de Marzo de 1964

…Seguidamente se dio lectura a las cuentas del ejercicio 1963 y a la situación económica de la Sociedad que es la siguiente:

Efectivo en Caja                               31.462’09
Existencias en carburante            8.495

Siendo el saldo real por estos dos conceptos de treinta y nueve mil novecientos cincuenta y siete pts con nueve céntimos (…).

Seguidamente se acordó comprar una pieza de plástico para hacer una “funda” y tapar el motor para su mejor conservación.

Se acordó por unanimidad poner en funcionamiento el motor para que no se estropeen las bombas.

Junta General Ordinaria 21 Febrer 1965

……Seguidamente se dio lectura a las cuentas del ejercicio 1964 y a la situación económica de la Sociedad que es la siguiente:

Efectivo en Caja                               31.718’52
Existencias en carburante            8.057

Siendo el saldo real por estos dos conceptos de treinta y nueve mil setecientas setenta y cinco pts con cincuenta y dos céntimos (…).

Acto seguido se acordó poner en funcionamiento el motor para su buena conservación.

Junta General Ordinaria 23 de Enero de 1966

……Seguidamente se dio lectura a las cuentas del ejercicio 1965 y a la situación económica de la Sociedad que es la siguiente:

Efectivo en Caja                               31.831’15
Existencias en carburante            8.057

Siendo el saldo real por estos dos conceptos de treinta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pts con quince céntimos (…).

En el capítulo de ruegos y preguntas el Sr. Presidente lamentó la escasa asistencia de los Sres socios a la Junta General, en la que apenas se pueden renovar los cargos de la Junta Directiva.

Junta General Ordinaria 26 de Febrero de 1967

……Seguidamente se dio lectura a las cuentas del ejercicio 1963 y a la situación económica de la Sociedad que es la siguiente:

Efectivo en Caja                               31.324’91
Existencias en carburante            8.000’50

Siendo el saldo real por estos dos conceptos de treinta y nueve mil trescientas veinticinco pts con cuarenta y un céntimos (…).

Seguidamente y en vista de que el motor no ha de funcionar se acuerda vender las existencias del gas-oil para que no se estropee, facultando al Sr. Presidente para efectuar dicha venta.

Junta General Ordinaria 11 de Febrero de 1968

… A continuación se dio lectura a las cuentas del ejercicio 1967 y a la situación económica de la Sociedad que es la siguiente:

Saldo en Caja                                    10.813’88 pts.
Valor existencias carburantes    7.968

Siendo el saldo real por estos dos conceptos de dieciocho mil setecientas ochenta y una pts con ochenta y ocho céntimos, siendo aprobado por los asistentes.

Junta General Ordinaria 9 de Febrero de 1969

……Acto seguido se dio lectura a las cuentas del ejercicio 1968 y a la situación económica de la Sociedad que es la siguiente:

Efectivo en Caja                                               10.607’65 pts
Valor existencias en carburante                8.495 pts

Siendo el saldo real por estos dos conceptos de dieciocho mil quinientas diecinueve pts con quince céntimos (…).

Junta General Ordinaria 15 de Febrero de 1970

…A continuación se dio lectura a las cuentas del ejercicio 1968 y a la situación económica de la Sociedad que es como sigue:

Efectivo en Caja                                               11.421’06 pts
Valor existencias en carburante                7.911’50 pts

Siendo el saldo real por estos dos conceptos de diecinueve mil trescientas treinta y dos pts con cincuenta y seis céntimos (…).

“ACTA DE 26-03-2006 CESIÓN ACTIVIDAD DE NUESTRA SOCIEDAD A LA COMUNIDAD DE REGANTES DE VILA-REAL”

Clic per obrir el document en PDF.

Estes actes inclouen el contracte de cessió de la Societat del Motor del Niño a la Comunitat de Regants de Vila-real, que era una opció molt digna per salvar les instal·lacions i el servei de l’aigua. L’aprovació de les bases s’havia de fer per unanimitat, que no es va aconseguir.

Inclou una descripció del pou molt precisa:

«…pozo “Niño Perdido”, situado en la zona regable de la Comunidad, concretamente en el polígono 4 parcela 147 del término municipal de Alquerías Niño Perdido, dicho pozo está situado en un solar de base rectangular de 14,100 metros de longitud y 7,50 de anchura. Existe una construcción que alberga un pozo y su maquinaria según documentación adjunta.

En su interior està ubicado un pozo de sección ovalada de metros 2,50 con una profundidad de unos 83 metros, con una perforación bomba de unos 32 metros de profundidad contados de la base de la caja de pozo cuyo diámetro es de 1. 94.8, en el lado sur de la caja del pozo existe una escalera de obra que baja hasta una profundidad de __ metros.

Consta de dicho pozo con unas instalaciones que se describen a continuación: Bomba modelo “Ideal” vertical tipo Vg -142/2, cabezal NG 10/60 con base 816, accionados por un motor de marca “PEGASO” tipo D-327-6 con batería y acc. Arranque directo unido por cardan a la bomba.

Dentro del pozo existe también depósito homologado por la Conselleria d’ocupació i indústria de la Generalitat Valenciana para el almacenamiento del gasoil.

En el momento del otorgarse el presente documento el pozo de referencia se encuentra en pleno y legal funcionamiento, por lo que es susceptible de ser utilizado de inmediato.»

Llicència d’obres per a la construcción del Motor del Niño (1932)

Clic per obrir el document en PDF.

La llicència d’obres, lliurada per l’Ajutament de Vila-real el dimecres 20 de gener de 1932, inclou les Condicions de la llicència i els plànols. La peculiaritat d’estes “Condicions” és que estan pensades per a edificis situats dins d’una trama urbana (la de Vila-real), de manera que no s’adapten en absolut a la realitat d’un edifici fet per albergar un pou i un motor de reg, però tampoc per a la majoria dels “panys” i les alqueries en què es vivia majoritàriament a principi dels anys 30. Ja hem vist que en 1950 s’hi afegiria un habitatge per a una família que assegurara la guarda de la instal·lació de reg.

Entre les mesures absurdes que es proposen està l’exigència de clavegueres o l’obligació del “cielo raso” en la planta superior. Són una mostra de la falta de previsió que l’Ajuntament de Vila-real tenia respecte a les Alqueries.

Pressupost i descripció de la bomba (1948)

Clic per obrir el document en PDF.

Un altre document extremadament curiós és el pressupost de la bomba centrífuga, encarregada un any abans que l’inici de les actes que hem vist més amunt. Es tracta d’una “bomba centrífuga de eje vertical, multicel·lular, submergida de nuestro tipo de fabricación E.C.-250, para ser accionada por medio de electro-motor acoplado”, fabricada per Sucesores Talleres Diago a Vila-real.

El cost de la bomba va ser de 61.000 pessetes de l’època. El document inclou la descripció de la bomba i del seu funcionament, i gràfics de la maquinària.

*

Finalment incloem el plànol del motor en la seua situació vora el pou. És, si més no, una imatge de gran potència plàstica.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Títol La societat de regs del “Motor del Niño”
Informant Vicente Nebot Melchor, president de la Societat de Regs del Niño Perdido
Temàtiques Agricultura, associacionisme, documents, treball, pous de reg
Edició (materials i textos de la publicació) Laura Yustas i Nelo Vilar (Etnopèdia)
Data de publicació Dimarts 5 de setembre de 2023